Miesięczne archiwum: styczeń 2019

Regulaminy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w
domenie milonga.pl („Serwis”).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Jakub Korczewski
prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Złota Milonga Szkoła Tanga
Argentyńskiego z siedzibą w Warszawa pod adresem ul. Szamocka 10C m. 111, 00-241
Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 5221836946 oraz REGON 015706725, adres e-mail: milonga@milonga.pl, tel.:
+48 509123268 (dalej jako „Administrator”).
3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
lub pod adresem e-mail: milonga@milonga.pl.
4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków
techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących
odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem,
modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą
odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: milonga.pl.
Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie
nadane im w Regulaminie Serwisu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę
obowiązujących przepisach prawa.
§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania
1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników
korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię,
nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i
transakcjach;
b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do
logowania;
c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia
końcowe, dane o ruchu na stronie.
2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na
następujących podstawach:
a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za
pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie
Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od
Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w
Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o
korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami
lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli
dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika
(więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w
celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i
oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
g) w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu
wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi
dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi
na wysłane zapytanie.
§ 3 Prawa Użytkowników
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne
Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator
przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REGULAMIN SERWISU milonga.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu
dostępnego pod adresem milonga.pl (dalej jako „Serwis”).
2. Administratorem Serwisu jest Jakub Korczewski prowadząca/y jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą Złota Milonga Szkoła Tanga Argentyńskiego z
siedzibą w Warszawa pod adresem ul. Szamocka 10C m. 111, 00-241 Warszawa,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 5221836946 oraz REGON 015706725, adres e-mail:
milonga@milonga.pl, tel.: +48 509123268 (dalej jako „Administrator”).
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących
Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 344 z późn. zm.);
b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn.
zm.);
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.
zm.);
d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1 z późn. zm.);
e. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).
5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu,
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest
równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
6. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu
może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za
zgodą opiekuna prawnego.
b. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);d. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740 z późn. zm.).
e. Umowa – umowa o udział w Wyjeździe zawierana pomiędzy Administratorem a
pełnoletnim Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub inną osobą
upoważnioną do działania za Uczestnika w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – w
imieniu i na rzecz takiego Uczestnika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach
określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
f. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do
podróżowania na podstawie Umowy.
g. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez
Administratora.
h. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Wyjazdu udostępniony
Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP:
9512501715, REGON: 386099597.
i. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Wyjeździe dostępnym w Serwisie.
Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
j. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Wyjazdu wskazane przez Użytkownika i
zestawione w Rezerwacji.
k. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu
złożenia zapytania.
l. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w
Serwisie.
m. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy
Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
n. Wyjazd – wypoczynek obejmujący co najmniej zakwaterowanie organizowany przez
Administratora.
7. Aktualny opis Wyjazdu zamieszczony w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia Umowy.
8. Dane zawarte w opisie Wyjazdu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed
zawarciem Umowy.
II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z
zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi
przez Administratora.
2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w
którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
I. Zasady ogólne
1. Organizatorem Wyjazdów jest Jakub Korczewski prowadząca/y jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą Złota Milonga Szkoła Tanga Argentyńskiego z
siedzibą w Warszawa pod adresem ul. Szamocka 10C m. 111, 00-241 Warszawa,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 5221836946 oraz REGON 015706725, adres e-mail:
milonga@milonga.pl, tel.: +48 509123268 (dalej jako „Administrator”).
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określają niniejsze Warunki Uczestnictwa
w Wyjazdach organizowanych przez Organizatora („Warunki Uczestnictwa”) oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im
w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: milonga.pl.
4. Zawarte w Serwisie milonga.pl opisy Wyjazdów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §
1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie
Wyjazdów mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.
II. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Uczestnika rezerwacji za
pośrednictwem Systemu Rezerwacji udostępnionego w Serwisie oraz dokonanie zapłaty
zaliczki lub całości ceny za udział w Wyjeździe.
2. Przed zawarciem Umowy udziela się informacji dotyczących Wyjazdu, w szczególności o
terminie, miejscu, programie szkoleń. Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić
informacje przekazane Uczestnikowi informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o
każdej zmianie informacji o Wyjeździe.
3. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem, Polityką
Prywatności, programem Wyjazdu i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie zaliczki
lub całości ceny za udział w Wyjeździe, Uczestnik potwierdza znajomość wymienionych
zasad i oświadcza, że je akceptuje.
4. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Uczestnikowi za
pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi przed zawarciem
Umowy informacje o Wyjeździe, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy.
5. W Wyjeździe uczestniczy Uczestnik zawierający Umowę i/lub inne osoby przez niego
wymienione w formularzu w Systemie Rezerwacji. Uczestnikowi przysługuje prawo
przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę oraz na
zmianę danych osób uczestniczących w Wyjeździe bez zmiany ich ilości pod warunkiem
spełniania przez osoby zastępujące wszystkich wymogów koniecznych do uczestnictwa w
Wyjeździe oraz zakwalifikowania nowego Uczestnika do Wyjazdu przez Organizatora. W
takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie
później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wyjazdu. W przypadku zmiany
osoby Uczestnika, dotychczasowy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentów
otrzymanych od Organizatora.
16. Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa
przez jej opiekuna prawnego.
III. Warunki płatności
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Cena Wyjazdu jest ustalona na podstawie
obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Wyjazdu nie obejmuje kosztów
uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, testów medycznych, dodatkowych
ubezpieczeń – poza ewentualnym ubezpieczeniem uwzględnionym w cenie Wyjazdu, a
odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku. Cena Wyjazdu może być
uzależniona od tego, czy Uczestnik jest członkiem Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z
potwierdzeniem dokonania Rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości
ceny za udział w Wyjeździe. Przy rezerwacji na mniej niż 7 dni przez datą rozpoczęcia
Wyjazdu, Uczestnik musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągu 0 godzin od momentu
otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po
bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów Rezerwacja zostanie anulowana.
3. W przypadku uiszczenia przez Uczestnika zaliczki w momencie zawierania Umowy,
Uczestnik najpóźniej w terminie określonym w Umowie wpłaca pozostałą kwotę ceny za
udział w Wyjeździe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie
zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.
5. W przypadku Wyjazdu, którego cena podana jest w innych walutach niż polska, cena
przeliczana jest na złotówki według kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z
dnia dopłaty do pełnej kwoty.
6. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub
w formie przekazu pocztowego na adres Uczestnika podany w treści Formularza.
7. Uczestnik dokonujący rezerwacji Wyjazdu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę
całej ceny Wyjazdu za wszystkie osoby wymienione w Formularzu, jak również jest
odpowiedzialny za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora
oświadczeń dotyczących Wyjazdu, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych
osób informacji i oświadczeń związanych z Wyjazdem.
IV. Zmiany świadczeń
1. Organizator ma prawo do zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Wyjazdu po
uprzednim poinformowaniu o tym Uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. W
takim przypadku Organizator informuje Uczestnika o:
a) zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Organizatora o swojej
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od
Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczy Wyjazd);
c) odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika
w podanym przez Organizatora terminie;
d) zastępczym Wyjeździe oraz jego cenie, jeśli jest oferowany.
2

17 stycznia 2019